Previous slide
Next slide

อะเฮดออลจัดอมรมปฐมพยาบาล

สิงหาคม 23, 2023
บริษัท อะเฮดออล จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จัดฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร การฟื้นคืนชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินผู้ป่วย ขอความช่วยเหลือ และเรียกบริการแพทย์ฉุกเฉิน การการฟื้นคืนชีพอย่างมีประสิทธิภาพ การกดหน้าอกอย่างถูกต้องและทันท่วงที การดูแลภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่อง AED การปฐมพยาบาลบาดแผลต่างๆ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก การปฐมพยาบาลเลือดกำเดาไหล การปฐมพยาบาลอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนําส่งโรงพยาบาล ลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอะเฮดออล