ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท อะเฮดออล จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดให้มี www.aheadall.co.th (“เว็บไซต์ ”) และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการให้บริการระบบโซลูชั่น เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตโมชั่น ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัทร่วม”) รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการ ตรวจสอบข่าวสารและโปรโมชั่น (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ตลอดจนการดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท

กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน อย่างละเอียด ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทแล้วทุกประการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันมีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างท่านกับบริษัท ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน และการเข้าใช้เว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ 

บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรืออนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว 

การคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ต่อยอด อนุญาตให้ใช้ หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฎต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและเป็นการกระทำผิดในสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านทันที

ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ท่านจะใช้งานเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น โดยการใช้งานดังกล่าวของท่านจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงที่จะมีขึ้นในอนาคตตลอดจนต้องไม่กระทำการอันล่วงละเมิดสิทธิใดๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผู้ใช้งานรายอื่น และบุคคลที่สาม มิฉะนั้น บริษัทจะดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรทันที
 • ท่านต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน โดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่น การใช้สคริปต์ (ชุดคำสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแฝงตัวเข้าสู่ระบบท่าน) 
 • ท่านต้องไม่ใช้หรือมีส่วนร่วมในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เพื่อขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือการให้บริการของเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่สาม เช่น  ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) หรือ โปรแกรมอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันของบริษัท รวมทั้งต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการใช้งานของเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้อย่างเด็ดขาด
 • ท่านต้องไม่นำเข้าข้อมูลหรือเขียนข้อความใดๆ อันเป็นเท็จ ลงบนเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน และต้องไม่ใช้เนื้อหา หรือ ข้อความ จากเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือ ทำการตั้งกระทู้ หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรายอื่น และ/หรือบุคคลที่สาม
 • ในกรณีที่ท่านนำข้อมูลในเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ หรือ อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต อันมีสาเหตุมาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • ท่านรับทราบว่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน อาจมีความแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางอื่น ตามนโยบายการขายของบริษัท หรือตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ท่านมีหน้าที่จะต้องพิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกัน
 • การลงทะเบียนสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน ท่านต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ หากท่านมีอายุไม่ถึง 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน ท่านมีหน้าที่ต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวตัวใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนรักษาความปลอดภัยในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม
 • ในกรณีมีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน ท่านยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านเพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทในเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันของท่าน
 • ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันต่อบริษัท และ/หรือบุคคลที่สาม แต่เพียงผู้เดียว 
 • บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทจากการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน สำหรับวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การบริหารจัดการภายในองค์กร และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันของบริษัท
 • บริษัทอาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจไปยังท่านเป็นคราวๆ ไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ท่านรับทราบว่าท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันได้อย่างครบถ้วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ และ/หรือ ปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เมื่อบริษัทเห็นว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันของบริษัท หรือ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าบัญชีผู้ใช้ของท่านถูกใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต     
 • บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย อันเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน อันเนื่องมาจากการกระทำของท่านได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของบริษัท ท่านต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากท่านผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากค่าเสียหาย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 
 • บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน จะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา หรือจะไม่มีการหยุดชะงักในการให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านในกรณีที่เว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้
 • บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร่อง หรือการโจมตีของไวรัส บริษัทขอแนะนำให้ท่านเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันไวรัส ตลอดเวลาที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน
 • บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมหรือจากพฤติการณ์พิเศษใดๆ ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ หรือเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนความเสียหายอันเกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ การโจมตีของไวรัส 
 • บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น
 • ท่านยอมรับและทราบดีว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน การกระทำใดของท่านทั้งสิ้น

บริษัทมีสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน ให้แก่บริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันของบริษัท และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือการให้บริการเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

บริษัทจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบบนหน้าเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน และถือให้มีผลใช้บังคับทันที ท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชัน การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ท่านไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือโมบาย แอปพลิเคชันนี้ โปรดติดต่อมายัง ฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข   02 922 3467-69 ได้ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 น. จนถึง 17.30 น. หรือส่งอีเมลมาที่ aa-sales@aheadall.co.th

AA.4.0