Previous slide
Next slide

อะเฮดออล ร่วมสนับสนุน “โครงการยังฝัน” 

ตุลาคม 17, 2022
บริษัท อะเฮดออล จำกัด ร่วมสนับสนุน “โครงการยังฝัน” ของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (“มูลนิธิบูรณะชนบทฯ”) ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายแก้ปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนของกลุ่มผู้หญิงที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยในประเทศไทย โดยรูปแบบการสนับสนุนโครงการยังฝัน ประกอบด้วย 1.การจำหน่าย “ถ้วยอนามัย” (Menstrual Cup) แก่บุคคลทั่วไป ในรูปแบบ “ซื้อ 1 บริจาค 1” โดยเมื่อลูกค้าซื้อถ้วยอนามัย 1 ชิ้น โครงการยังฝันจะบริจาคอีก 1 ชิ้น มอบให้แก่ผู้หญิงที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 2.การเปิดรับเงินบริจาคจากบุคคลและนิติบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยเมื่อมีประจำเดือนและจัดหาถ้วยอนามัยมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะเฮดออล จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 625,000 บาท แก่มูลนิธิบูรณะชนบทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการยังฝัน ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยเมื่อมีประจำเดือนพร้อมทั้งมอบถ้วยอนามัยแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่กรุงเทพฯ ในเขตดุสิตภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตดุสิต รวมกว่า 200 ราย